خط مشی شرکت

کیفیت : برقراری سیستم تضمین کیفیت و پایش و کنترل مستمرکیفیت محصولات تولیدی

آموزش : ارائه برنامه های آموزشی منظم ودوره ای برای ارتقاء کارکنان

ارج نهادن به مشتریان : برقراری سیستم یکپارچه مدیریتی برای بالا بردن رضایت مشتریان

تولید : ایجاد دانش فنی قوی و استفاده مطلوب از ماشین آلات وتجهیزات موجود در جهت افزایش سطح کیفی محصولات

منابع انسانی : ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه شرکت

زیست محیطی : پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش پیامد های نامطلوب

بهداشت وایمنی : ارتقاء سطح امنیت و بهداشت و ایمنی در سطح شرکت

تامین کنندگان : استفاده محصولات و خدمات تامین کننده گان که از لحاظ کیفی و رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشت مورد تائید باشد.

تولید : افزایش ظرفیت های تولیدی با توسعه مدیریت بهره وری منایع

این مدیریت با وجود مدیران و مهندسین و پرسنل توانمند و همدل و عالی که در تمامی سطوح سازمان وجود دارد و با درک کامل خطوط اعلام شده، برای تحقق اهداف سازمان تمام تلاش خود را نموده است.