فرایند تولید

فرآیند تولید

مدیریت تولید با توجه درخواست مشتری و آنالیزمواد ورودی، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را محاسبه و سپس در قالب دستور شارژ مواد اولیه را به انبار اعلام می دارد. مواد اولیه مطابق با دستور شارژ توسط واحد ​انبار وزن شده و سپس تحویل واحد تولید داده می شود . بعد از تایید واحد کنترل کیفیت در خصوص رسیدن کوره به درجه پیشگرم مواد اولیه داخل کوره چیده می شوند و با توجه به نقطه ذوب هر کدام از مواد به مرور به مذاب اضافه می شوند. بعد از هر بار هم اضافه کردن مواد اولیه مذاب هم زده می شود

 

بعد از ذوب شدن مواد اولیه فلاکس(( کاورال ((11S زده شده و مذاب همزدن می شود و کوره روشن می گردد.

مذاب همزده شده و سپس نمونه گیری انجام شده و در صورت اینکه آنالیز  مذاب در محدوده مشتری باشد، مجوز تخلیه صادر می گردد و در غیر اینصورت مذاب اصلاح می شود.

یکی از فرآیندهای که در هنگام تولید انجام می شود آماده سازی مراحل تخلیه می باشد. ابتدا کانال و حوضچه ها تمیزشده و سپس در مسیر مذاب فیلترهای قرارداده می شود تا اینکه ناخالصی مذاب گرفته شود.

کانال ها، حوضچه ها ، قالب ها و منجول باید قبل از تخلیه توسط مشعل گرم شوند.

شمش های تولید در قسمت بسته بندی، بندیل شده و توسط تسمه و بست محکم می گردد.